Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSVELD EN AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties  van  producten en/of diensten  door de vennootschap Ecotechnieken BVBA aan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij Ecotechnieken BVBA producten en/of diensten aankoopt of aanvaardt aan te kopen (de klant).

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uit, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met Ecotechnieken BVBA. Elke bestelling van producten en/of diensten wordt beschouwd als een aanbod van de klant om deze producten en/of diensten overeenkomstig onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kopen, waarbij hij uitdrukkelijk afstand doet van de eventuele bepalingen op zijn eigen documenten die tegenstrijdig zijn met onderhavige voorwaarden.

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of de bestemming van de diensten/goederen.

OFFERTES, BESTELLINGEN

De prijzen, afmetingen, technische specificaties en diverse inlichtingen vermeld in de catalogi, mededelingen en tarieven zijn indicatief en niet bindend. Ecotechnieken BVBA behoudt zich het recht voor er te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen aan te brengen. Elke technische studie, afmeting of opbrengst of rendementsberekening opgesteld in het kader van een offerte voor producten en/of diensten te leveren door Ecotechnieken BVBA, geldt louter ter indicatie en kan noch de aansprakelijkheid van Ecotechnieken BVBA inroepen, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Additionele werken en/of diensten in regie niet inbegrepen in de totale prijs op de schriftelijke orderbevestiging dienen vernoemd geworden naar soort en bijgevolg apart gefactureerd te worden. Deze werken worden uitgevoerd in regie tenzij een globale prijs overeengekomen wordt vooraleer de bijkomende werken worden uitgevoerd. Wijzigingen bevolen tijdens de uitvoering vallen onder dit artikel en de uitvoering ervan zal als stilzwijgend akkoord gezien worden

Prijsoffertes voor producten en/of diensten te leveren door Ecotechnieken BVBA zijn 7 dagen geldig te rekenen vanaf de uitgiftedatum van de offerte. Elke offerte van Ecotechnieken BVBA die door de klant wordt aanvaard, dient door hem schriftelijk te worden bevestigd op de respectievelijke en originele offerte door Ecotechnieken BVBA afgeleverd met vermelding van naam, voornaam, datum en de clausule Gelezen en Goedgekeurd. Bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke ondertekening en bevestiging van de offerte door Ecotechnieken BVBA.

Vertraging van de levering geeft de koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kan schadevergoeding bedongen worden. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle bedongen schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor beïnvloed wordt.

Tijdens de uitvoering/levering is iedere klant gehouden ons kosteloos nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit, ter beschikking te stellen. Eveneens dienen onze werknemers werfafval te kunnen deponeren op laste van de klant.

In geval van levering van goederen gaan de risico’s over op de klant vanaf hun vertrek van transport. De risico’s op beschadiging en diefstal van de uitgevoerde werken gaan over op de klant, naarmate de uitvoering.

Ecotechnieken BVBA aanvaardt het koopaanbod van de klant volgens onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, door de klant een schriftelijke orderbevestiging te bezorgen. De klant moet de schriftelijke orderbevestiging controleren en Ecotechnieken BVBA onverwijld op de hoogte stellen indien hij hierin een fout of afwijking vaststelt. Indien hij dit niet doet, zal Ecotechnieken BVBA het/de product(en) en/of de dienst(en) leveren en/of plaatsen overeenkomstig de orderbevestiging, die rechtsgeldig is.

2. PRIJS

De prijs is de totale verloning voor het/de product(en) en/of de dienst(en), die door de klant aan Ecotechnieken BVBA verschuldigd is. De prijs die de klant moet betalen, staat vermeld op de factuur afgeleverd door Ecotechnieken BVBA. In het kader van een continue handelsrelatie kan Ecotechnieken BVBA de prijzen van de in de toekomst te leveren bestellingen aanpassen in functie van eventuele wijzigingen in wisselkoersen, energieprijzen, douanerechten, verzekerings- en transportkosten en aankoopprijzen.

Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in de bestekken, zullen afzonderlijk aangerekend worden.

Grondwerken, andere bouwkundige werken, diepteaardingen en keuringskosten zijn nooit inbegrepen in de vooropgestelde prijs tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Ecotechnieken bvba heeft het recht de wijzigingen of uitbreidingen van bestelde werken door de klant, en de hiervoor bedongen prijs, met alle middelen van recht te bewijzen, inbegrepen een bevestiging van onzentwege die niet werd geprotesteerd.

De werkuren zijn steeds gebaseerd op de normale werkuren (08u00 - 16u30) van personeel van Ecotechnieken bvba. Voor werken buiten deze uren en buiten de normale werkdagen, zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor alle prestaties - uitgezonderd werken waar een forfaitaire prijs (werk, materiaal, ver- plaatsing) werd vastgelegd - worden de verplaatsingskosten (d.i. dieselkost & slijtage van de wagen), de verplaatsingstijd heen en terug naar de zetel van de firma, alsmede vervoer & behandeling van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het uurtarief  die van toepassing is. Worden niet als normale werkdag beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen.

Prijsherzieningen zijn mogelijk door onvoorziene stijgingen van brand- en grondstoffen, materialen en lonen. Deze herzieningen worden verrekend door Ecotechnieken bvba volgens het individueel artikel of aan de hand van de wettelijk voorziene formule.

Taksen worden berekend volgens de gegevens verstrekt door de klant die voor eventuele onjuiste inlichtingen verantwoordelijk blijft

De BTW is net als alle andere huidige of toekomstige rechten ten laste van de klant, overeenkomstig de op de factuurdatum geldende tarieven.  Het verlaagde Btw-tarief van 6 % voor verbouwings- of renovatiewerken is enkel geldend op uitdrukkelijke én schriftelijke bevestiging van de klant en dient gemeld te worden bij schriftelijke goedkeuring van de offerte. Zo niet worden alle facturen standaard opgesteld aan het normale Btw-tarief van 21 %.

Ecotechnieken BVBA behoudt  zich  het  recht  haar  prijzen  te wijzigen indien er zich schommelingen voordoen in de wisselkoersen, heffingen of douanerechten.

3. BETALING

Bij goedkeuring van een offerte worden volgende betalingsmodaliteiten in acht genomen: 15 % van de totale som bij goedkeuren offerte, 35 % van de totale som bij aanvang werken en 50 % bij oplevering werken, tenzij anders vermeld. Alle facturen zijn contant betaalbaar of op het vermelde bankrekeningnummer van het bedrijf Ecotechnieken BVBA uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling op de factuur of in een volgens punt 1/Toepassingsveld schriftelijke overeenkomst. Korting contant wordt niet toegestaan.

Ecotechnieken BVBA behoudt zich overigens het recht voor om betaling vóór levering, contante betaling of betaling op eenvoudig verzoek te eisen, evenals waarborgen, zelfs voor lopende bestellingen.

De geleverde goederen blijven, zelfs na hun incorporatie,  het eigendom van Ecotechnieken BVBA  tot bij de volledige betaling van alle openstaande facturen. De klant is zolang enkel houder van en mag de geleverde goederen niet vervreemden of bezwaren. Ecotechnieken BVBA kan zich beroepen op de clausule van eigendomsvoorbehoud, acht dagen na verzending van een ingebrekestelling tot betaling, bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, dat aan de klant werd gericht en waaraan door hem geen werd gegeven. In dat geval dienen de goederen onmiddellijk, op eenvoudig verzoek, te worden terugbezorgd aan de verkoper, op risico, voor rekening en op kosten van de klant, die zich hiertoe verbindt.  Ecotechnieken mag de goederen, die hun eigendom zijn zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. Eventuele voorschotten dienen ter vergoeding van de door Ecotechnieken geleden schade en gelden als definitief verworven. De goederen worden definitief eigendom van de klant zodra hij  alle openstaande facturen betaald heeft

Bij niet-betaling op de vervaldag dienen, vanaf de eerste dag na de vervaldag en onverminderd enige andere schadevergoeding, verwijlintresten ten belope van 1% per maand te worden betaald aan Ecotechnieken BVBA , en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning.

Bij wanbetaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met verwijlintrest gelijk aan de variabele rentevoet van de Nationale bank, vermeerderd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro, samen met alle invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand en dit volgens de vigerende Belgische wetgeving van 2.8.2002 . De eventuele gerechtelijke inningskosten die door Ecotechnieken BVBA worden aangegaan, dienen eveneens door de klant te worden betaald.

Indien een betaling niet op de bepaalde vervaldag is geschied, behoudt Ecotechnieken BVBA zich eenzijdig het recht alle andere aan de gang zijnde bestellingen en werkzaamheden uit te voeren of niet.

4. BOUWTERREIN

Het Bouwterrein dient door de opdrachtgeven in zulke staat ter beschikking van Ecotechnieken bvba te worden gesteld dat de werken in normale voorwaarden kunnen uitgevoerd worden. Water- en elektriciteit aansluitingsmogelijkheid is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

5. KLACHTEN

Alle klachten over de factuur en de omschreven en uitgevoerde werken moeten, om geldig te zijn, gedaan worden binnen 7 dagen na leverings- en bestelbon of factuurdatum bij aangetekend schrijven aan Ecotechnieken BVBA op het adres vermeld op de factuur. De voornoemde klachten worden in dit schrijven door een gedegen motivatie onderbouwd. De koper is verplicht de inhoud van de levering en de termen van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst. Door een bestelling te doen, verklaart de koper zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden

6. LEVERING EN TERMIJNEN

De leverdatum op de orderbevestiging is indicatief. We garanderen elk artikel volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld.  

De plaats van levering is diegene die wordt vermeld op de door Ecotechnieken BVBA afgeleverde orderbevestiging. Om praktische redenen kunnen producten in verschillende keren worden geleverd.

Leveringsvertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding ten voordele van de klant, maar uitsluitend tot de mogelijkheid voor de klant om de te leveren hoeveelheden te annuleren, en dit een maand na een regelmatige ingebrekestelling waaraan door Ecotechnieken BVBA geen gevolg is gegeven.

Behalve gevallen van overmacht als dusdanig, worden alle onvoorziene gebeurtenissen die de levering, plaatsing, behandeling of verzending van de aangekochte producten belemmeren, eveneens beschouwd als overmacht, waarbij Ecotechnieken BVBA van haar verplichtingen wordt ontheven. Zelfs indien er sprake is van een bijzondere overeenkomst ontheffen de gevallen van overmacht, van welke aard ook, en in het algemeen alle omstandigheden die losstaan van de wil van Ecotechnieken BVBA en die van die aard zijn dat ze de fabricatie, behandeling en toelevering hinderen, Ecotechnieken BVBA van haar aansprakelijkheid. In het geval van een bijzondere overeenkomst kan de boete slechts worden toegepast, indien de vertraging te wijten is aan Ecotechnieken BVBA en reële en in aanwezigheid van beide partijen vastgestelde schade heeft veroorzaakt. Wanneer een product of verpakking ontbreekt, foutief is of beschadigd werd, dient dit voor de ondertekening op de leveringsbon te worden vermeld. Vervolgens dient het product of de verpakking door de vervoerder aan Ecotechnieken BVBA te worden terugbezorgd.

7. TERUGNAME VAN GELEVERDE GOEDEREN

Geleverde goederen worden enkel teruggenomen indien zij behoren tot de regelmatige stock van de verkoper. De kosten van het leveren en terughalen worden in mindering gebracht evenals een vermindering van 20%. Alleen onbeschadigde goederen in originele verpakking worden teruggenomen. De goederen welke wij speciaal hebben moeten bestellen en waarvan wij geen regelmatige stock houden worden niet teruggenomen.

8. GARANTIEPERIODES

Voor nieuwe producten en toestellen passen wij de standaardvoorwaarden toe van de invoerder of de fabrikant. Fabrieksgarantievoorwaarden zijn steeds exclusief werkuren en verplaatsingskosten. Onder geen beding kan Ecotechnieken BVBA aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig/niet bekomen en/of goedkeuren van groenstroomcertificaten, premies en subsidies allerhande en voordelen als belastingvermindering en investeringsaftrek.

De waarborg blijft uitsluitend beperkt tot constructiefouten; uitwendige beschadigingen worden niet aanvaard. In geen geval kan een vergoeding na de levering geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou hebben geleden als gevolg van deze constructiefouten.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Ecotechnieken bvba, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Voor verborgen gebreken is onze aansprakelijkheid beperkt tot één jaar na de levering van onze goederen, in de mate dat de waarborg van onze eigen leverancier nog niet verlopen is. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval en dit per aangetekend schrijven.

De 10- jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 Bur. Wb. is waar wettelijk voorzien van toepassing.

De waarborg dekt evenwel niet : schade door onvoldoende of gebrek aan onderhoud ; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten , materialen en toestellen ; schade veroorzaakt door overmacht ; een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde; vorst- of vochtschade.

Eventuele schadevergoedingen waartoe Ecotechnieken bvba zou gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend door de BA verzekering van Ecotechnieken bvba.

9. WERKUREN IN REGIE, VERPLAATSINGKOSTEN, HERSTELLINGEN EN DEPANNAGES.

Gepresteerde uren en afstand worden berekend van het moment van vertrek uit de Fabrieksstraat 15 te Diksmuide tot terugkomst in Fabrieksstraat 15 te Diksmuide.

Facturen voor depannages of herstellingen zijn contant betaalbaar binnen de 7 dagen. Factuurvoorwaarden in geval van laattijdige betaling zijn toepasselijk. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, exclusief prestaties.

10. REGELING VAN GESCHILLEN

De rechtbanken van Veurne zijn als enige territoriaal bevoegd, zelfs indien er meerdere verweerders zijn. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van onderhavig algemene verkoopsvoorwaarden en de eigenlijke verkoop, valt uitsluitend onder het Belgische recht.

11. RISICO

De overdracht van de risico’s naar de klant vindt plaats bij de verzending van de producten. De vervoerder draagt echter de risico’s tot bij de levering.

12. DIEFSTAL

Geplaatste goederen blijven eigendom van Ecotechnieken tot wanneer het volledige facturatiebedrag wordt voldaan. Van zodra de goederen op het eigendom van de klant worden geplaatst vervalt Ecotechnieken zijn verantwoordelijkheid voor diefstal van de geplaatste goederen en worden deze de verantwoordelijkheid van de klant.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Vanaf de datum van de definitieve oplevering gaat de 10-jarige aansprakelijkheid van Ecotechnieken als aannemer van start voor gebreken van de grond en het gebouw, die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen.

14. GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van U ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Ecotechnieken BVBA, Fabriekstraat 15  te Diksmuide. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

ECOTECHNIEKEN BVBA

Fabrieksstraat 15
8600 Diksmuide
051 506 800
info@ecotechnieken.be
BE 0820.244.470
RPR VEURNE
KBC BE90 7380 2933 3832
onze verkoopsvoorwaarden in pdf

vragen