Betaling

Bij goedkeuring van een offerte worden volgende betalingsmodaliteiten in acht genomen: 15 % van de totale som bij goedkeuren offerte, 35 % van de totale som bij aanvang werken en 50 % bij oplevering werken, tenzij anders vermeld. Alle facturen zijn contant betaalbaar of op het vermelde bankrekeningnummer van het bedrijf Ecotechnieken BVBA uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling op de factuur of in een volgens punt 1/Toepassingsveld schriftelijke overeenkomst. Korting contant wordt niet toegestaan.

Ecotechnieken BVBA behoudt zich overigens het recht voor om betaling vóór levering, contante betaling of betaling op eenvoudig verzoek te eisen, evenals waarborgen, zelfs voor lopende bestellingen.

De geleverde goederen blijven, zelfs na hun incorporatie,  het eigendom van Ecotechnieken BVBA tot bij de volledige betaling van alle openstaande facturen. De klant is zolang enkel houder van en mag de geleverde goederen niet vervreemden of bezwaren. Ecotechnieken BVBA kan zich beroepen op de clausule van eigendomsvoorbehoud, acht dagen na verzending van een ingebrekestelling tot betaling, bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, dat aan de klant werd gericht en waaraan door hem geen werd gegeven. In dat geval dienen de goederen onmiddellijk, op eenvoudig verzoek, te worden terugbezorgd aan de verkoper, op risico, voor rekening en op kosten van de klant, die zich hiertoe verbindt.  Ecotechnieken mag de goederen, die hun eigendom zijn zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. Eventuele voorschotten dienen ter vergoeding van de door Ecotechnieken geleden schade en gelden als definitief verworven. De goederen worden definitief eigendom van de klant zodra hij  alle openstaande facturen betaald heeft

Bij niet-betaling op de vervaldag dienen, vanaf de eerste dag na de vervaldag en onverminderd enige andere schadevergoeding, verwijlintresten ten belope van 1% per maand te worden betaald aan Ecotechnieken BVBA , en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning.

Bij wanbetaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met verwijlintrest gelijk aan de variabele rentevoet van de Nationale bank, vermeerderd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro, samen met alle invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand en dit volgens de vigerende Belgische wetgeving van 2.8.2002 . De eventuele gerechtelijke inningskosten die door Ecotechnieken BVBA worden aangegaan, dienen eveneens door de klant te worden betaald.

Indien een betaling niet op de bepaalde vervaldag is geschied, behoudt Ecotechnieken BVBA zich eenzijdig het recht alle andere aan de gang zijnde bestellingen en werkzaamheden uit te voeren of niet.