Reparaties & garantie

Voor nieuwe producten en toestellen passen wij de standaardvoorwaarden toe van de invoerder of de fabrikant. Fabrieksgarantievoorwaarden zijn steeds exclusief werkuren en verplaatsingskosten. Onder geen beding kan Ecotechnieken BVBA aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig/niet bekomen en/of goedkeuren van groenstroomcertificaten, premies en subsidies allerhande en voordelen als belastingvermindering en investeringsaftrek.

De waarborg blijft uitsluitend beperkt tot constructiefouten; uitwendige beschadigingen worden niet aanvaard. In geen geval kan een vergoeding na de levering geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou hebben geleden als gevolg van deze constructiefouten.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Ecotechnieken bvba, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Voor verborgen gebreken is onze aansprakelijkheid beperkt tot één jaar na de levering van onze goederen, in de mate dat de waarborg van onze eigen leverancier nog niet verlopen is. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval en dit per aangetekend schrijven.

De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 Bur. Wb. is waar wettelijk voorzien van toepassing.

De waarborg dekt evenwel niet: schade door onvoldoende of gebrek aan onderhoud; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; schade veroorzaakt door overmacht; een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde; vorst- of vochtschade.

Eventuele schadevergoedingen waartoe Ecotechnieken bvba zou gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend door de BA verzekering van Ecotechnieken bvba.