Offertes & bestellingen

De prijzen, afmetingen, technische specificaties en diverse inlichtingen vermeld in de catalogi, mededelingen en tarieven zijn indicatief en niet bindend. Ecotechnieken BVBA behoudt zich het recht voor er te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen aan te brengen. Elke technische studie, afmeting of opbrengst of rendementsberekening opgesteld in het kader van een offerte voor producten en/of diensten te leveren door Ecotechnieken BVBA , geldt louter ter indicatie en kan noch de aansprakelijkheid van Ecotechnieken BVBA inroepen, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Additionele werken en/of diensten in regie niet inbegrepen in de totale prijs op de schriftelijke orderbevestiging dienen vernoemd geworden naar soort en bijgevolg apart gefactureerd te worden. Deze werken worden uitgevoerd in regie tenzij een globale prijs overeengekomen wordt vooraleer de bijkomende werken worden uitgevoerd. Wijzigingen bevolen tijdens de uitvoering vallen onder dit artikel en de uitvoering ervan zal als stilzwijgend akkoord gezien worden.

Prijsoffertes voor producten en/of diensten te leveren door Ecotechnieken BVBA zijn 14 dagen geldig te rekenen vanaf de uitgiftedatum van de offerte. Elke offerte van Ecotechnieken BVBA die door de klant wordt aanvaard, dient door hem schriftelijk te worden bevestigd op de respectievelijke en originele offerte door Ecotechnieken BVBA afgeleverd met vermelding van naam, voornaam, datum en de clausule Gelezen en Goedgekeurd. Bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke ondertekening en bevestiging van de offerte door Ecotechnieken BVBA.

Vertraging van de levering geeft de koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kan schadevergoeding bedongen worden. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle bedongen schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor beïnvloed wordt.

Tijdens de uitvoering/levering is iedere klant gehouden ons kosteloos nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit, ter beschikking te stellen. Eveneens dienen onze werknemers werfafval te kunnen deponeren op laste van de klant.

In geval van levering van goederen gaan de risico’s over op de klant vanaf hun vertrek van transport. De risico’s op beschadiging en diefstal van de uitgevoerde werken gaan over op de klant, naarmate de uitvoering.

Ecotechnieken BVBA aanvaardt het koopaanbod van de klant volgens onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, door de klant een schriftelijke orderbevestiging te bezorgen. De klant moet de schriftelijke orderbevestiging controleren en Ecotechnieken BVBA onverwijld op de hoogte stellen indien hij hierin een fout of afwijking vaststelt. Indien hij dit niet doet, zal Ecotechnieken BVBA het/de product(en) en/of de dienst(en) leveren en/of plaatsen overeenkomstig de orderbevestiging, die rechtsgeldig is.